Deel deze pagina:

Meest recente versie: 29 juli 2020

Algemene voorwaarden Unblocktalent.com

Unblocktalent.com en haar groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen (het "Bedrijf" of "wij") heten u ("Gebruiker" of "u") welkom op ons blockchain-trainingsplatform. Ons doel is om u op te leiden, te informeren en kennis met u te delen over alle aspecten van blockchain (onze "Service"), onder meer via onze Website https://www.unblocktalent.com/ (onze "Website").

 

U wordt uitgenodigd om van onze Website en onze Service gebruik te maken in overeenstemming met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

1. Toepasselijke voorwaarden

1.1 Door verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Website of onze Service, erkent u dat u de algemene voorwaarden, inclusief ons privacybeleid en de disclaimer, zoals beschikbaar gesteld (en zoals deze door ons van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden) op onze Website (gezamenlijk de "Voorwaarden") hebt gelezen en begrepen. En u gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uw gedrag op onze Website of onze Service.

1.2 Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Website en/of onze Service.

1.3 De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien en bijgewerkt. We raden u aan om altijd de laatste revisiedatum te controleren (in de kop van de voorwaarden). De meest recente versie van de voorwaarden is online beschikbaar op https://www.unblocktalent.com/nl/algemene-voorwaarden/

1.4 Door verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Website of onze Service, erkent u dat de voorwaarden een bindende en afdwingbare overeenkomst vormen tussen het Bedrijf en u dan wel enige (andere) persoon die verbinding maakt met, toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze Website of onze Service.

 

2. Doel

2.1 Onze Website en onze Service hebben tot doel uw kennis over blockchain uit te breiden en bevatten praktische, informatieve en nuttige informatie over blockchain, waarmee u vooruitgang kunt boeken, ongeacht of u volledig nieuw bent met betrekking tot blockchain of dat u een blockchain-professional bent. Ons doel is om uw vaardigheden en kennis te verbeteren door u onze Website en Services aan te bieden.

 

3. Privacybeleid

3.1 Ons privacybeleid beschrijft onze privacybenadering en details over de door ons verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website en diensten. De meest recente versie van ons privacybeleid is online beschikbaar op https://www.unblocktalent.com/nl/privacy-verklaring/ .

 

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1 U bent vrij om onze Website te gebruiken voor het verkrijgen van meer informatie over blockchain. Bepaalde gedragingen zijn echter bij het gebruik van onze Website en/of onze Service ten strengste verboden.

4.2 Het is u niet toegestaan, door uzelf of iemand anders namens u:

 1. enig deel van onze Website of onze Service op welke manier dan ook te kopiëren, wijzigen, veranderen, aanpassen, beschikbaar maken, vertalen, porten, reverse-engineeren, decompileren of demonteren;
 2. onze Website of een deel daarvan te hacken, wijzigen, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken of ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot een deel van onze Website;
 3. onze Website en / of onze Service te gebruiken voor illegale, onwettige, immorele of ongeoorloofde doeleinden;
 4. onze Website en / of onze Service te gebruiken voor enige vorm van spam, ongevraagde e-mail of een soortgelijke gedragingen;
 5. onze Website te gebruiken op een manier die beledigend, vulgair, racistisch, seksistisch, lasterlijk, seksueel georiënteerd of obsceen is, of op een manier die een persoon lastigvalt, onrust of ongemak veroorzaakt, in verlegenheid brengt of die het gebruik en genot van onze Website kan beperken of belemmeren voor enig persoon;
 6. materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een andere manier die beoogd is door of beschikbaar is gesteld via onze Website;
 7. de rechten van Gebruikers op privacy en andere rechten te verstoren of schenden, of gegevens en informatie over Gebruikers verzamelen of verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, of het nu handmatig is of met het gebruik van een robot, spider, crawler, zoek- of zoekapplicatie, of gebruik van een ander automatisch apparaat, proces of methode om toegang te krijgen tot onze Website of onze Service en om informatie op te halen, te indexeren en / of te data-minen;
 8. de werking van onze Website, onze Service of de servers of netwerken die onze Website en onze Service hosten te verstoren, of af te wijken van wetten of voorschriften of vereisten, procedures, beleid of voorschriften die gelden voor of van toepassing zijn op deze servers of netwerken;
 9. onze Website te gebruiken op een manier die (de werking van) onze Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
 10. zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of valse informatie te verstrekken op onze Website of via onze Service, direct of indirect;
 11. uw betrokkenheid bij of met een persoon of entiteit verkeerd weer te geven of anderszins verkeerd voor te stellen, of expliciet of impliciet te stellen  dat het Bedrijf (of een derde partij) u, uw Website, uw bedrijf of een verklaring die u doet, onderschrijft, of valse of onnauwkeurige informatie over onze Website of onze Service te verspreiden;
 12. om persoonlijke gegevens over een andere persoon dan uzelf beschikbaar te stellen, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon heeft, voor dat specifieke doel;
 13. enige actie te ondernemen die, naar onze inschatting, een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze platforminfrastructuur legt of kan leggen of die anderszins de ervaring van de Gebruiker op onze Website of bij onze Service nadelig kan beïnvloeden;
 14. enige maatregelen te omzeilen die we gebruiken om de toegang tot onze Website of onze Service te verhinderen of te beperken;
 15. om software of een database (elektronisch of anderszins) te maken die de gegevens of functionaliteit op onze Website repliceert of nabootst en/of enige inhoud ervan bevat;
 16. een browser, frame, grensomgeving of GUI rond onze Website te maken;
 17. onze Website gebruiken op een manier die Unblocktalent of de aan haar gelieerde organisaties in diskrediet zou kunnen brengen.

4.3 Als u zich niet houdt aan een van de bepalingen in dit document, kan dit leiden tot beëindiging van uw toegang tot onze Website of onze Service en blootstelling aan civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

 

5. Registratie en account

5.1 Om delen van onze Website te gebruiken en te openen, moet u zich registreren en een Gebruikersprofiel aanmaken zoals uitgelegd op onze Website ("Login"). Om u te registreren, moet u bepaalde informatie invoeren en een wachtwoord kiezen. Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam (“Gebruikersnaam”).

5.2 Uw Gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en hebben als doel om u toegang tot de Website en de Services te verschaffen.

5.3 U gaat ermee akkoord, accepteert en begrijpt dat u:

a) ervoor dient te zorgen dat alle informatie die wij over u bewaren up-to-date is;

b) uw registratiegegevens op elk moment kunt wijzigen via onze Website;

c) verantwoordelijk bent en blijft voor het geheimhouden van uw Gebruikersnaam en wachtwoord;

d) als enige aansprakelijk bent voor enig gebruik van onze Website met uw Gebruikersnaam of wachtwoord;

e) uw wachtwoord niet aan iemand anders bekend mag maken.

5.4 U deelt uw Gebruikersnaam of accountinformatie, inclusief uw wachtwoord, met niemand anders. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van uw Gebruikersnaam, wachtwoord of account door een derde partij. Als u denkt dat uw Gebruikersnaam, naam, wachtwoord of account mogelijk is aangetast, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.5 U verbindt zich ertoe dat alle tijdens de registratie verstrekte informatie waarheidsgetrouw, volledig en correct is. U vrijwaart ons voor enig verlies of schade die als gevolg van enige onvolledigheid of onjuistheid van de door u verstrekte informatie door ons (en/of derden) is of wordt geleden.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten en door Gebruikers gegenereerde inhoud

6.1 Onze Website, onze Service en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot uitvindingen, patenten en patentaanvragen, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermde materialen, afbeeldingen, tekst, ontwerpen (inclusief de "look and feel" van onze Website), specificaties, methoden, procedures, algoritmen, gegevens, technische gegevens, interactieve functies, bron- en objectcode, bestanden, interface, GUI en handelsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk: "Intellectueel Eigendom"), zijn eigendom van en / of in licentie gegeven aan het Bedrijf en onderhevig aan copyright en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten onder Nederlands recht, buitenlands recht en/of internationale afspraken.

6.2 Het Bedrijfslogo van Unblocktalent en alle andere Bedrijfseigen identificatiegegevens die door het Bedrijf worden gebruikt in verband met onze Website en onze Service (“Handelsmerken van het Bedrijf”) zijn allemaal handelsmerken en / of handelsnamen van het Bedrijf, ongeacht of deze geregistreerd zijn.

6.3 Alle andere handelsmerken, Servicemerken, handelsnamen en logo's die op onze Website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren ("Merken van Derden"). Geen recht, licentie of belang voor de Handelsmerken van het Bedrijf en de Merken van Derden wordt aan u verleend, en u bevestigt door gebruik te maken van de Website en/of de Services, dat u afziet van enige aanspraak of (claim op) rechten met betrekking tot enige van de Handelsmerken van het Bedrijf of de Merken van Derden.

 

7. Gebruikersvertegenwoordigingen en verbintenissen

7.1 Als voorwaarde voor uw gebruik van onze Website verklaart en garandeert u dat:

 1. u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om de Voorwaarden te accepteren en om een ​​bindende overeenkomst aan te gaan onder de daarop van toepassing zijnde wetgeving, om onze Website te gebruiken uitsluitend in overeenstemming met de Voorwaarden en om uw verplichtingen onder de Voorwaarden volledig, tijdig en juist na te komen;
 2. de uitvoering van de Voorwaarden geen schending zal opleveren van enige andere overeenkomst waaraan u gebonden bent dan wel van enige andere wet, regel, verordening, bevel of oordeel dat op u van toepassing is; en
 3. u geen inbreuk zult maken op de Voorwaarden of deze zal overtreden.

7.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf commercials en advertenties kan integreren, zowel binnen als naast onze Website of onze Service. Alle informatie in dergelijke commercials en advertenties is uitsluitend van de adverteerders en het Bedrijf geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke advertenties, ongeacht of het Bedrijf de controle heeft over dergelijke advertenties. Het Bedrijf, adverteerders en / of daarmee verbonden derden hebben mogelijk recht op bepaalde aandelen van de opbrengsten voor dergelijke commercials. U gaat ermee akkoord, erkent en stemt ermee in dat u geen recht heeft op enige vergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke bedragen.

 

8. Trainingen

8.1 Unblocktalent biedt trainingen aan over blockchain voor alle expertiseniveaus, zowel voor particulieren, groepen personen als bedrijven (de “Deelnemer(s)”). Reserveringen voor trainingen kunnen gemaakt worden door de Deelnemer (s) of door Bedrijfsvertegenwoordigers (de “Klant”).

8.2 Trainingen die beschikbaar zijn of komen worden zijn:

a) online training - op aanvraag;

b) online training - geleid door een instructeur;

c) online training - webinar;

d) offline training - geleid door een instructeur.

8.3 Een training kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. Registratie van de training is pas bindend na bevestiging daarvan door de onderneming.

8.4 De Klant is verantwoordelijk voor het beoordelen en bepalen van de keuze en geschiktheid van de training op basis van de door het Bedrijf verstrekte informatie.

8.5 Een gebrek aan voorkennis van een deelnemer heeft geen invloed op de verplichtingen van de Klant onder het contract. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf kan de Klant een cursist vervangen door een andere deelnemer.

8.6 Indien naar het oordeel van het Bedrijf het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft, heeft het Bedrijf het recht de opleiding te annuleren, te combineren met een of meer opleidingen of deze op een later tijdstip te verzorgen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de locatie van de training te wijzigen.

8.7 Het Bedrijf heeft het recht om de training organisatorisch en inhoudelijk te wijzigen.

8.8 Een annulering dient altijd voorafgaand aan de training schriftelijk te geschieden voor het betreffende gedeelte van de training. Annulering of niet aanwezig zijn heeft geen invloed op de verplichtingen van de Klant onder het contract, inclusief de verplichting om de relevante trainingskosten te betalen.

8.9 De Klant accepteert dat het Bedrijf de inhoud en diepte van de training bepaalt.

8.10 De Klant zal de Deelnemers informeren over de verplichtingen die voortvloeien uit het contract en de gedragsregels en andere regels die door het Bedrijf zijn voorgeschreven voor deelname aan de training, en zal ervoor zorgen dat deze verplichtingen en regels worden nageleefd.

8.11 Indien het Bedrijf haar eigen apparatuur of software gebruikt om de training te verzorgen, garandeert zij niet dat deze apparatuur of software foutloos is en zonder onderbreking zal functioneren.

8.12 Als het Bedrijf de training op locatie van de Klant verzorgt, staat de klant ervoor in dat de apparatuur en software naar behoren werken.

8.13 Het Bedrijf kan verlangen dat de Klant de verschuldigde bedragen betaalt vóór aanvang van de training. Het Bedrijf kan deelnemers van de training uitsluiten als de Klant niet op tijd betaalt, onverminderd de andere rechten van het Bedrijf.

 

9. Links naar Websites van derden

9.1 Onze Website en onze Service kunnen links bevatten naar Websites van derden ("Websites van derden"), ongeacht of dergelijke links zijn voorgesteld door het Bedrijf, gedeeld door een Gebruiker of geplaatst door derden. U erkent hierbij dat het Bedrijf geen controle heeft over dergelijke Websites van derden, en u erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van websites of diensten van derden, en dat het Bedrijf op generlei wijze onderschrijft, verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige diensten, inhoud , advertenties, producten of materialen die aanwezig zijn op websites (of in diensten) van derden.

9.2 U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of verondersteld te zijn veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of vertrouwen op diensten, inhoud, producten of ander materiaal dat beschikbaar is op of via websites of diensten van derden. We verwijzen u hiervoor nadrukkelijk naar de op die websites en of diensten van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en privacy-regelingen.

 

10. Disclaimer en garanties

10.1 Onze Website en onze Service, inclusief maar niet beperkt tot inhoud, gegevens en informatie die daarmee verband houden, worden geleverd "as is" en "as available", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsgaranties, afwezigheid van fouten of inbreuken dan wel impliciete garanties van gebruik, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

10.2 Het Bedrijf garandeert niet dat onze Website of onze Service ononderbroken of foutloos zal zijn. Het Bedrijf kan onze Website en / of onze Service op elk moment corrigeren, wijzigen, verbeteren, verbeteren en andere wijzigingen aanbrengen of om het weergeven of verstrekken van informatie, inhoud of functies te stoppen, zonder enige verplichting om u hierover enige kennisgeving te verstrekken.

10.3 Het Bedrijf wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor het gebruik van onze Website of onze Service af, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige (niet-)beschikbaarheid, (on)betrouwbaarheid of (gebreken in de) kwaliteit van onze Website of onze Service, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fout, onjuistheid of vergissing ten aanzien van enige inhoud of informatie ontvangen door u of derden van of via onze Website en/of onze Service.

 

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 Het gebruik van onze Website en onze Service is uitsluitend op eigen risico. In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolgschade of schade van welke (andere) aard dan ook, ongeacht of deze schade voortvloeit  uit overeenkomst, nalatigheid of andere handelingen die voortvloeien uit of samenhangen met (het gebruik van) onze Website en/of onze Service, inclusief het gebruik of het onvermogen om onze Website of onze Service te gebruiken en ongeacht of het Bedrijf of een bevoegde vertegenwoordiger van het Bedrijf op de hoogte is (gebracht) van de mogelijkheid van een dergelijke schade, waarbij steeds geldt dat alle aansprakelijkheid voor enige schade beperkt is tot een bedrag van EUR 1, - (één Euro), dan wel het bedrag dat in voorkomende gevallen daadwerkelijk door de verzekeraar(s)  van het Bedrijf wordt uitgekeerd.

 

12. Vrijwaring

12.1 U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) voortvloeiend uit:

a) uw gebruik van onze Website of onze Service;

b) uw schending van enige bepaling uit deze Voorwaarden;

c) uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van een dergelijke derde; en

d) enige schade, direct, indirect, bijzondere, incidentele, gevolgschade of schade van welke (andere) aard dan ook, die u aan een derde partij zou kunnen veroorzaken met betrekking tot onze Website of onze Service.

12.2 Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring blijft van kracht ook na herziening van deze Voorwaarden.

 

13. Auteursrechtschending

13.1 Het Bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd of anderszins is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verstrekt u dan de volgende informatie schriftelijk aan de copyright agent van het Bedrijf (de “Copyright Agent”) :

a) de contactgegevens van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;

b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden;

c) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en voldoende informatie om het Bedrijf in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

d) een verklaring dat u oprecht van mening bent dat het gebruik van het materiaal zoals door u is aangegeven niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en

e) een verklaring dat de informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een auteursrecht dat vermeend is geschonden.

 

13.2 De Copyright Agent is te bereiken via het volgende adres: hello@unblocktalent.com.

 

14. Algemeen

14.1 Deze voorwaarden vormen geen en zullen niet geïnterpreteerd worden als het tot stand komen van een partnerschap, joint venture, (relatie) werkgever-werknemer, bureau- of franchisegever-franchisenemer of andere relatie dan die door de Voorwaarden is beoogd.

14.2 Op elke claim met betrekking tot onze Website, onze Service of het gebruik daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met onze Website of onze Service zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam (Nederland). Aanspraken op schadevergoeding vervallen indien niet uiterlijk binnen een jaar na de ontdekking ervan bij de bevoegde rechter een procedure aanhangig is gemaakt. Indien de onderneming optreedt als de eisende partij, kan zij naar eigen goeddunken een procedure aanhangig maken bij een rechtbank die anders dan krachtens deze bepaling bevoegd is. U stemt ermee in af te zien van alle verweermiddelen wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forumongemak en gaat ermee akkoord dat de procedure kan worden aangeboden op een manier die is toegestaan ​​door de toepasselijke wet- of regelgeving.

14.4 Als enige bepaling uit deze Voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt bevonden, zal dat geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Voor zover mogelijk zal alsdan een alternatieve bepaling geacht worden in de plaats te treden van de ongeldige bepaling, die zo goed mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling benadert doch wel geldig is.

14.5 Geen enkele verklaring van afstand door een partij van enige inbreuk of tekortkoming onder deze Voorwaarden wordt beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende inbreuk of tekortkoming. Elke titel, bijschrift of sectietitel in deze Voorwaarden is uitsluitend opgenomen ter bevordering van de leesbaarheid en zal op geen enkele manier afbreuk doen of invloed hebben op de interpretatie daarvan.

14.6 Deze voorwaarden vormen de volledige afspraken tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken terzake tussen u en het Bedrijf.

14.7 Neem voor meer informatie of vragen contact op met: hello@unblocktalent.com.

Waarom Unblocktalent?
Aenean feugiat leo venenatis arcu accu
Vestibulum auctor dignissim eleifend
Morbi fermentum consequat mauris
Edo CEO Unblocktalent.com

Ik wil je graag uitnodigen om je feedback en suggesties te delen via hello@unblocktalent.com

Maak een account aan Krijg direct toegang tot exclusieve artikelen Gratis aanmelden
Deel deze pagina: